BIP

wojtus, jeziorak, siemany, stowarzyszenie zeglarskie wojtus, obozy zeglarskie, czarter jachtow, wypozyczalnia jachtow, jeziora, zagle. zagle elblag
wojtus, jeziorak, siemany, stowarzyszenie zeglarskie wojtus, obozy zeglarskie, czarter jachtow, wypozyczalnia jachtow, jeziora, zagle. zagle elblagBIP

Stowarzyszenie Żeglarskie "Wojtuś" 

forma prawna:  stowarzyszenie

 

 

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Żeglarskie "Wojtuś" 
Mariana Smoluchowskiego 2 A lok. 13
82-200 Malbork
Polska
pomorskie
Stowarzyszenie Żeglarskie "Wojtuś" 
Mariana Smoluchowskiego 2 A lok.13,
82-200 Malbork
605 453 747
ab_100@wp.pl, info@jeziorak-wojtus.pl
korespondencyjnie, telefonicznie, mailowo
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. biuro stowarzyszenia znajduje się na parterze budynku, wejście z chodnika bez schodów
 
Rok powstania: 2009
 

 

Rejestry

0000345756
220932621
579-22-09-243
2009 roku
 

Ludzie organizacji

Agata Łasowska - Skarbnik
Marcin Szczęsny - Przewodniczący Zarządu
Alicja Biernat - Wiceprzewodniczący Zarzadu
Jarosław Czarnow - Członek Zarzadu
18
 

Struktura

 

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego
Organizacja oferuje odpłatne usługi/produkty. Obszary i rodzaj oferowanych usług/produktów:
- wypożyczalnia sprzętu
 

Wykorzystanie środków z 1,5 % podatku

 
- Ogólnie na działania statutowe
 
 
- Ogólnie działania statutowe
 

O nas

Celem ogólnym Stowarzyszenia jest upowszechnianie żeglarstwa i innych sportów wodnych, a także popularyzacja turystyki, rekreacji i bezpieczeństwa na wodzie.
Celem Stowarzyszenia jest także prowadzenie działalności pożytku publicznego. Statutowa działalność Stowarzyszenia może być prowadzona jako nieodpłatna lub odpłatna działalność pożytku publicznego.

Działalność Stowarzyszenia przejawia się poprzez:
a) wszechstronne działanie na rzecz rewitalizacji akwenów żuławskich,
b) organizowanie, rozwijanie i popularyzację turystyki motorowodnej, sportów motorowodnych i żeglarstwa,
c) utrzymanie i podnoszenie sprawności fizycznej społeczeństwa,
d) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
e) poszukiwanie środków finansowych na wyznaczone cele, pisanie programów,
f) reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych,
g) prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych,
h) niesienie pomocy moralnej, materialnej i prawnej osobom niepełnosprawnym
i) promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy,
j) prowadzenie działalności wychowawczej oraz rozbudzenie zainteresowań problemami gospodarki wodnej,
k) propagowanie i kształtowanie w społeczeństwie potrzeby i umiejętności racjonalnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu na wodzie,
l) upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska naturalnego oraz czynne wspieranie działań podejmowanych w tej dziedzinie przez instytucje państwowe, samorządowe i społeczne,
m) propagowanie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
n) kształtowanie wśród osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu patriotyzmu, walorów moralnych, zrozumienia zasad dyscypliny oraz wzajemnego spełniania obowiązków społecznych,
o) przeciwdziałanie patologiom,
p) prowadzenie działalności edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z zakresu wychowania wodnego, ochrony środowiska, turystyki i rekreacji oraz bezpieczeństwa na wodzie, w tym dla osób niepełnosprawnych,
q) udział członków Stowarzyszenia w spotkaniach, zlotach, konferencjach o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, zgodnym z celami Stowarzyszenia,
r) współpracę z pokrewnymi organizacjami i instytucjami działającymi w kraju i zagranicą,
s) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie szkolenia instruktorów żeglarskich, nauki żeglowania i pływania, szkolenia motorowodnego, ratownictwa wodnego, turystyki i rekreacji, w tym dla osób niepełnosprawnych,
t) organizację integracyjnych imprez rekreacyjnych dla sympatyków i członków Stowarzyszenia, w tym ze środowiskiem osób niepełnosprawnych,
u) prowadzenie działalności międzynarodowej, w tym na rzecz integracji Unii Europejskiej,
v) korzystanie z wszelkich form wsparcia finansowego Unii Europejskiej.
w) redagowanie artykułów (reportaży) prasowych,
x) okresowe i sezonowe wydawnictwa,
y) prowadzenie badań i analiz dla potrzeb prowadzonej działalności statutowej.
 

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- ochrona zabytków, dziedzictwo
- edukacja kulturalna
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży.